همزه

مخرج همزه : اين حرف يكي از حروف حلقي است و از اقصي الحلق يعني دورترين نقطة حلق نسبت به دهان تلفظ مي شود .


ابتدا تلفظ صحيح همزه را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائيد .

أكْبُرْ – مْؤمِنْ – إنً شاءَ – سْوءُ – إيّاكُ – أنْعُمْتَ – يـَـأْتي – ءاياتُ – ءامُنوا


1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............        *

* يكي از دو صفات متضاد را در جاي خالي داده شده بنويسيد .

تبصره : در بين صفات غير متضاد صفت نبره ويژة حرف همزه مي باشد .

باء

مخرج باء : اين حرف يكي از حروف شفوي است كه از برخورد دو لب به يكديگر تلفظ مي شود .

ابتدا تلفظ صحيح « باء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آنرا از صفات داده شده استخراج نمائيد .


اَلْبابِ – اَبًرارُ – بِسًمِ اللهِ – حُبُبُ – كَذَبُ – اَلْاَسًباطِ – إبًراهيمُ


1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : چنانچه حرف « باء » داراي سكون باشد صفت قلقله نيز به آن داده مي شود .

تاء

مخرج تاء : اين حرف يكي از حروف نطعي است كه از برخورد روي سر زبان به بالاي دندانهاي پيشين بالا كمي متمايل به طرف سقف دهان تلفظ مي شود .

ابتدا تلفظ صحيح «‌تاء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائيد .

كِتابْ – حُتّي – إتَّبُعُ – اَلتّينِ – اَلزَّيًتونِ – تِلْكُ – اَنً يْتْرُكوا – لِلْمْتَّقينُ‌


و حالا قرآن را باز كنيد و از سورة حمد آيات يكم تا آخر و سورة بقره آيات يكم تا هفتم آنرا با دقت قرائت کنيد .

ثاء

مخرج ثاء : حرف ثاء از برخورد سر زبان به نوك دندانهاي پيشين بالا تلفظ مي شودو به دليل نزديكي مخرج آن به لثه هاي دندانهاي پيشين بالا به حرف لثوي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « ثاء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائيد .

ثالِثُ – ثَلاثَهٍ – ثامِنُهْمً – ثُمُ – اَ لْخَبائِثَ – اَ كْثَرْهْمً – إثاقَلْـتُمً – اثارِ – فَحُدِثْ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف ثاء داراي صفت نَفث نيز مي باشد .

جيم

مخرج جيم :حرف « جيم » ما بين وسط زبان و وسط سقف به تلفظ در مي آيد . و به دليل آنكه محل خروج حرف جيم شكاف دهان مي باشد به حرف شَجًري مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح جيم را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائيد .

جالُوتَ –جُميلٌ – اَجًمُعينُ – يْجادِلُ – ساجِدينُ – جاثِمينُ – رُجًفَه – مْجًرِمينُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : چنانچه حرف « جيم » داراي سكون باشد صفت قلقله نيز به آن داده مي شود .

وحالا قرآن را باز كنيد و از آيات بيست و ششم سورة بقره الي سي وچهارم آن را با دقت تلاوت كنيد.

حاء

مخرج حاء : حرف حاء از وسط حلق به همراه غلظت و گرفتگي صدا كه ويژة اين حرف مي باشد تلفظ مي گردد . اين حرف نيز يكي از حروف حلقي است .

ابتدا تلفظ صحيح « حاء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائيد .

اَحًمُدْ – رُحًمنِ – رُحيمْ – سْبًحانُ اللهِ – الحمد الله – فِي الْبُحًرِ – اَحُدْ – حِسابٍ – مُحًمْوداً

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف ثاء داراي صفت نَفث نيز مي باشد .

خاء

مخرج خاء : حرف خاء از ادني الحلق يعني نزديكترين نقطة حلق به دهان به همراه كمي گرفتگي صدا تلفظ ميگردد. اين حرف نيز به حرف حلقي مشهور است.

ابتدا تلفظ « خاء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شده استخراج نماييد .

خالِدْونُ – خَبيرْ – اَخْلَدُه – خَلَقُ – يُخْلُقْ – اِخْتَصَمْوا – خِزْيْ – خَيًرُ – لِيْخْرِجْوكُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

قرآن را باز كنيد از سوره نازعات آيات يكم تا آخر آنرا به دقت تلاوت كنيد

 

 


Zugriffe: 8017