به تلفظ صحيح حروف عربي ( توسط استاد و يا از طريق نوار ) گوش فرا دهيد :

حروف فوق از حيث تلفظ با يكديگر تفاوت دارند .آنچه كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد , مخارج و صفات آنها مي باشد در اين درس با صفات حروف آشنا مي گرديد .

صفات حروف بر دو قسم اند :

الف : صفات متضاد ( با مخالف ) ب : صفات غير متضاد ( بدون مخالف )

الف : صفات متضاد :

تعداد اين صفات به ده صفت مي رسد .

اسامي صفات متضاد به ترتيب زير است :

1- "جَهر "وضدش

2- "همس"

3- " شدت " و ضدش

4- " رخوت "

5- " استعلاء " و ضدش

6- " استفال "

7- " اطباق " و ضدش

8- " انفتاح "

9- " اصمات " و ضدش

10- " اذلاق "

توجه داشته باشيد كه دو صفت متضاد در يك حرف جمع نمي گردند .

ب : صفات غير متضاد :

از بين صفات غير متضاد كه در كتب تجويد ذكر شده است در اين نوشتار به توضيح ده صفت مي پردازيم :

اسامي اين صفات عبارتند از :

1-صفير

2- قلقله

3- تفشي

4- لين

5- انحراف

6- غنه

7- تكرير

8- استطاله

9- نبره

10- نفخ و نفث

Zugriffe: 8310