خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3636
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3504
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2599
آیه به جهت زیادی رزق 4862
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4355
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4435
خواص هفت آیه پر فضیلت 6059
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4873
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5669
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3754
آیه جهت فرزند پسر 3110
آیه جهت بی خوابی طفل 2379
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2481
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3770
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3536
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2630
جهت محفوظ ماندن بنا 2166
آیه به جهت محبت و دوستی 6771
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5280
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5387
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3713
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4939
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2111
آیه جهت بستن زبان دشمن 4503
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4512
آیه جهت فراری دادن دشمن 4087
آیه جهت آشتی نمودن 3411
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2537
آیاتی جهت فروش متاع 9421
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6294
آیه جهت ترسیدن در شبها 2352
آیه جهت ترس از عقرب 1883
آیه جهت نجات از زندان 2013
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2734
آیه به جهت دفع حمله سگ 3670
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4825
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2329
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1817
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2790
آیه‌ای برای صحت 2461
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2678
آیاتی برای شفای بیمار 4200
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2881
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2549
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2399
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2642
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 13545
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2496
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 2153
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4136
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 4212
Anzeige #