خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3528
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3402
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2503
آیه به جهت زیادی رزق 4711
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4218
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4301
خواص هفت آیه پر فضیلت 5888
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4635
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5362
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3628
آیه جهت فرزند پسر 2989
آیه جهت بی خوابی طفل 2250
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2355
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3649
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3393
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2522
جهت محفوظ ماندن بنا 2070
آیه به جهت محبت و دوستی 6106
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5119
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5204
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3585
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4846
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2016
آیه جهت بستن زبان دشمن 4369
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4354
آیه جهت فراری دادن دشمن 3610
آیه جهت آشتی نمودن 3275
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2414
آیاتی جهت فروش متاع 8733
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6122
آیه جهت ترسیدن در شبها 2250
آیه جهت ترس از عقرب 1787
آیه جهت نجات از زندان 1920
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2629
آیه به جهت دفع حمله سگ 3381
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4534
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2233
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1744
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2670
آیه‌ای برای صحت 2379
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2570
آیاتی برای شفای بیمار 4070
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2798
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2451
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2321
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2547
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 12093
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2353
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 2053
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4044
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 3982
Anzeige #