خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 4580
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 4342
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 3334
آیه به جهت زیادی رزق 6636
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 5876
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 5739
خواص هفت آیه پر فضیلت 7869
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 6861
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 9528
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 4888
آیه جهت فرزند پسر 3852
آیه جهت بی خوابی طفل 3188
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 3295
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 5051
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 4804
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 5729
جهت محفوظ ماندن بنا 2917
آیه به جهت محبت و دوستی 16082
آیه جهت عزیز و محترم شدن 7157
آیه جهت برآمدن هر حاجت 7284
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 5342
آیه جهت بیدار شدن از خواب 5831
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2821
آیه جهت بستن زبان دشمن 5991
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 5982
آیه جهت فراری دادن دشمن 10445
آیه جهت آشتی نمودن 6025
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 3541
آیاتی جهت فروش متاع 15582
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 7905
آیه جهت ترسیدن در شبها 3259
آیه جهت ترس از عقرب 2547
آیه جهت نجات از زندان 2627
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 3659
آیه به جهت دفع حمله سگ 8529
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 6585
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 3122
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 2420
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 3847
آیه‌ای برای صحت 3226
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 3624
آیاتی برای شفای بیمار 5543
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 3715
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 3278
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2991
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 3346
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 17545
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 3567
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 10871
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 5327
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 27903
Anzeige #