خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3483
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3338
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2451
آیه به جهت زیادی رزق 4630
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4140
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4234
خواص هفت آیه پر فضیلت 5803
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4509
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5194
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3565
آیه جهت فرزند پسر 2942
آیه جهت بی خوابی طفل 2202
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2302
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3568
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3331
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2472
جهت محفوظ ماندن بنا 2012
آیه به جهت محبت و دوستی 5828
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5044
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5114
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3510
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4788
آیه جهت بلند شدن از مجلس 1952
آیه جهت بستن زبان دشمن 4307
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4254
آیه جهت فراری دادن دشمن 3382
آیه جهت آشتی نمودن 3222
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2353
آیاتی جهت فروش متاع 8413
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6015
آیه جهت ترسیدن در شبها 2189
آیه جهت ترس از عقرب 1731
آیه جهت نجات از زندان 1859
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2578
آیه به جهت دفع حمله سگ 3235
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4217
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2170
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1695
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2620
آیه‌ای برای صحت 2325
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2524
آیاتی برای شفای بیمار 4008
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2759
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2404
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2276
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2468
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 10573
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2237
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 1997
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4001
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 3927
Anzeige #