خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 6183
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 5339
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 4266
آیه به جهت زیادی رزق 8088
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 7140
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 6997
خواص هفت آیه پر فضیلت 10124
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 8555
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 14500
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 6093
آیه جهت فرزند پسر 4848
آیه جهت بی خوابی طفل 4378
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 5055
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 6320
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 6234
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 10234
جهت محفوظ ماندن بنا 4173
آیه به جهت محبت و دوستی 24250
آیه جهت عزیز و محترم شدن 8717
آیه جهت برآمدن هر حاجت 8999
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 10062
آیه جهت بیدار شدن از خواب 7968
آیه جهت بلند شدن از مجلس 3878
آیه جهت بستن زبان دشمن 7526
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 7872
آیه جهت فراری دادن دشمن 16598
آیه جهت آشتی نمودن 17198
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 4911
آیاتی جهت فروش متاع 23357
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 9667
آیه جهت ترسیدن در شبها 4391
آیه جهت ترس از عقرب 3651
آیه جهت نجات از زندان 3615
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 5209
آیه به جهت دفع حمله سگ 20506
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 12128
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 4351
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 3379
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 6779
آیه‌ای برای صحت 4265
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 5238
آیاتی برای شفای بیمار 7073
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 4749
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 4374
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 3906
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 4354
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 18795
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 5004
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 31531
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 6788
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 59754
Anzeige #