خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 4366
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 4161
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 3141
آیه به جهت زیادی رزق 6298
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 5576
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 5493
خواص هفت آیه پر فضیلت 7514
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 6464
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 8589
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 4647
آیه جهت فرزند پسر 3674
آیه جهت بی خوابی طفل 2992
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 3079
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 4791
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 4573
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 5067
جهت محفوظ ماندن بنا 2747
آیه به جهت محبت و دوستی 14595
آیه جهت عزیز و محترم شدن 6786
آیه جهت برآمدن هر حاجت 6909
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 4984
آیه جهت بیدار شدن از خواب 5621
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2642
آیه جهت بستن زبان دشمن 5695
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 5660
آیه جهت فراری دادن دشمن 9179
آیه جهت آشتی نمودن 5269
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 3322
آیاتی جهت فروش متاع 14247
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 7608
آیه جهت ترسیدن در شبها 3007
آیه جهت ترس از عقرب 2364
آیه جهت نجات از زندان 2481
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 3422
آیه به جهت دفع حمله سگ 7388
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 6294
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2928
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 2263
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 3569
آیه‌ای برای صحت 3064
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 3391
آیاتی برای شفای بیمار 5302
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 3514
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 3118
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2853
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 3193
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 17108
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 3320
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 8172
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 5009
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 22947
Anzeige #