خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3773
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3633
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2719
آیه به جهت زیادی رزق 5020
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4504
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4649
خواص هفت آیه پر فضیلت 6252
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 5116
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 6055
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3888
آیه جهت فرزند پسر 3221
آیه جهت بی خوابی طفل 2502
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2592
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3916
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3680
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 3028
جهت محفوظ ماندن بنا 2273
آیه به جهت محبت و دوستی 7777
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5488
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5583
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3860
آیه جهت بیدار شدن از خواب 5042
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2209
آیه جهت بستن زبان دشمن 4667
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4718
آیه جهت فراری دادن دشمن 4602
آیه جهت آشتی نمودن 3617
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2654
آیاتی جهت فروش متاع 10111
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6498
آیه جهت ترسیدن در شبها 2477
آیه جهت ترس از عقرب 1993
آیه جهت نجات از زندان 2126
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2851
آیه به جهت دفع حمله سگ 4052
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 5015
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2441
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1924
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2905
آیه‌ای برای صحت 2558
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2778
آیاتی برای شفای بیمار 4347
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2992
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2672
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2494
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2757
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 14673
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2663
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 2287
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4255
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 5094
Anzeige #