خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3873
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3728
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2802
آیه به جهت زیادی رزق 5258
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4677
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4813
خواص هفت آیه پر فضیلت 6454
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 5467
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 6501
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 4036
آیه جهت فرزند پسر 3315
آیه جهت بی خوابی طفل 2614
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2692
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 4072
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3830
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 3283
جهت محفوظ ماندن بنا 2373
آیه به جهت محبت و دوستی 9260
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5724
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5808
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 4031
آیه جهت بیدار شدن از خواب 5155
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2283
آیه جهت بستن زبان دشمن 4848
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4921
آیه جهت فراری دادن دشمن 5093
آیه جهت آشتی نمودن 3844
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2774
آیاتی جهت فروش متاع 10782
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6702
آیه جهت ترسیدن در شبها 2581
آیه جهت ترس از عقرب 2066
آیه جهت نجات از زندان 2191
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2951
آیه به جهت دفع حمله سگ 4543
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 5228
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2528
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1981
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 3015
آیه‌ای برای صحت 2649
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2873
آیاتی برای شفای بیمار 4481
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 3080
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2757
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2559
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2847
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 15503
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2806
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 2433
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4349
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 6489
Anzeige #