خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 5914
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 6444
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 4986
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 4819
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 3846
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 4499
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 4940
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 7413
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 4469
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 5630
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 4517
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 6138
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 5021
خواص سوره حج () 3664
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 3535
خواص سوره لقمان 3573
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 3529
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 3939
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 3825
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 3846
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 3813
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 4790
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 4436
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 3898
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 4000
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 7315
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 4254
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 4455
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 3703
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 3914
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 5457
Anzeige #