امام محمد باقر (ع): در تفسیر برهان روایت کرده است در شب جمعه سوره (ص) را قرائت نماید، عطا شود به او خیر دنیا و آخرت عطا کرده نمی‌شود به احدی از مردم مگر پیغمبر مرسل یا ملک مقرب، و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد از اهل بیتش حتی خادم او، اگر چه در حد عیال او نباشد، و در حد کسی که شفاعت او را می کند نباشد.

Zugriffe: 4436