جهت نجات از زندان و رفع گرفتاری مداومت نماید بر این آیه اثر عاجل دارد:

بِسم الله الرَّحْمنِ الرَّحیم

وَ اُفَوَّضُ اَمْری اِلَی اللهَ بَصیرٌ بِالْعِباد

Zugriffe: 3618