گویند هر کس (آیه‌الکرسی)‌(آیات ۲۵۵تا ۲۵۷) سوره بقره را بنویسد و بر بازوی خود بندد به هر جا رود عزیز و محترم باشد.

Zugriffe: 8823