گویند هر گاه آیه‌الکرسی (آیات ۲۵۵ تا ۲۵۷) سوره بقره را بخواند و به انار شیرین بدمد و پیش از چهارماهگی به حامله دهد فرزندش پسر خواهد شد

Zugriffe: 4849