ردیف

عنوان

اجرا
(WMV)

حجم
(MB)

۱ ضرورت قرائت صحیح نماز 9.8
۲ اشکالات عمده نماز از نظر شرعی 8.2
۳ قرائت حمد (1) 10.1
۴ قرائت حمد (2) 8.4
۵ قرائت حمد (3) 6.8
۶ قرائت حمد (4) 4.5
۷ قرائت حمد (5) 9.5
۸ قرائت سوره اخلاص (1) 6.5
۹ قرائت سوره اخلاص (2) 7.5
۱۰ قرائت سوره اخلاص (3) 6.5
۱۱ قرائت سوره اخلاص (4) 5.4
۱۲ اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (1) 6.5
۱۳ اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (2) 2.8
۱۴ اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (3) 8.9
Zugriffe: 7946