آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 4198
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 12409
درس 2 - حروف بی صدا2. 9293
درس 3 حروف صدا دار 7101
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 9920
درس 5 حرف تعریف نکر ه 7464
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 11193
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 9446
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 7591
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 6604
درس 10 جدول ضمایر ملکی 12528
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 6835
درس 12 ضمایر انعکاسی 7990
درس 13 ضمایر اشاره 5476
درس 14 جدول ضمایر شخصی 5083
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 5035
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 5294
درس 17 افعال کمکی 10080
درس 18 افعال ضعیف و قوی 6098
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 13208
درس 20- افعال لازم و متعدی 9254
درس 21 زمان حال ساده 6442
درس 22 زمان گذشته 9340
دزس 23 زمان حال کامل 7810
درس 24 زمان آینده 6040
درس 25 پرسشی کردن جملات 5951
درس 26 منفی کردن جملات 7471
درس 27 جملات امری 5817
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 19237
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 4611
درس 30 ملیت و محل سکونت 4840
درس31 مکان 4138
درس 32 مثصد 3931
درس 33 لطفا Bitte 4145
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3872
درس 35 اسامی مرکب 4106
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3965
درس 37 دوست داشتن 4202
درس 38 بیان خواسته ها 4275
درس 39 آنجا و آنجا هست 4060
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 13202
درس 41 کاربرد واژه ی doch 5101
درس 42 ابزار نیاز 4098
درس 43 حالت جمع اسامی 4156
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 6218
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 8323
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 4281
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 4808
درس 48 نوشتن رزومه کاری 5164
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 18517
درس 50 جایگاه قید زمان 7013
درس 51 بیان تاریخ 6310
درس 52 موافقت و مخالفت 5812
Anzeige #