امام جعفر صادق (ع): در کجکع البیان روایت کرده است هر کس در شب جمعه سوره (الم سجده) را بخواند حق تعالی نامه عمل او را به دست راست او دهد و حساب او را نکند، و از رفیقان حضرت رسول(ص) و اهل بیت طاهرین (ع) باشد.

Zugriffe: 3648