در خواص سوره یس: در تفسیر مجمع البیان و تفسیر برهان و لئالی الاخبار، از امام جعفر صادق
(ع) روایت شده که ایشان فرمودند: از برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره (یس) است، پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن یا در روز پیش از آن که شام شود، از محفوظین بوده باشد و از مرزوقین، و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالی موکل گرداند به او هزار ملک که که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم، و از هر آفتی، و اگر در آن روز بمیرد او را داخل لحد نمایند، می‌باشند در جوف قبراو، و عبادت خدا می کنند و ثواب صلوات آنها برای اوست و وسیع می‌شود قبر او، به قدری که چشم کار کند، و ایمن می‌شود از فشار قبر، و از قبر او نوری به سوی آسمان ساطع می‌شود تا وقتی که از قبر بیرون آید، پس جمیع آن ملائکه با او هستند قرار دهند و حق تعالی به او می‌فرماید: ای بنده من شفاعت کن در هر که خواهی و سوال نما هر چه خواهی تا به تو عطا کنم، پس شفاعت می‌کند و خدا قبول می‌فرماید و سوال می‌کند و خدا عطا می‌فرماید و حساب کرده نمی‌شود، و خلایق گویند: «سبحان الله! گویا این بنده یک گناه هم نداشت» و می‌باشد از رفیقان رسول اکرم (ص)

Zugriffe: 7271