یامبر اکرم (ص) در خواص القرآن روایت است که هر که سوره ( اذا وقعت الواقعه) را قرائت نماید نوشته نشود از غافلان و اگر بنویسند و در منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود و کسی که مواظب بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادی حفظ و توفیق و وسعت در مال گردد.


در مصباح  شیخ کفعمی مسطور است: اگر زنی را درد زائیدن دشوار شود سوره (اذا وقعت الواقعه) را بنویسند و بر او بندند، به آسانی فارغ شود.

امام جعفر صادق(ع) در برهان آمده که هر کس شبهای جمعه سوره (اذا وقعت الواقعه) را قرائت کند، خدا و خلق او را دوست می‌دارند، و در دنیا تنگی و گدایی نبیند و آفتی از آفات دنیا به وی نرسد و در آخرت از رفقای حضرت امیر المومنین علی بن ابی‌طالب (ع) باشد.


Zugriffe: 4741