پیامبر اکرم(ص): در خواص القرآن فرمودند هر که سوره (لقمان) را تلاوت کند در روز قیامت حضرت لقمان رفیق او باشد و به عدد تمام کسانی که امر به دردی باشد بنویسد و بشوید و آبش را بیاشامد شفا یابد و اگر از موضعی خون زیاد رود بنویسد و بر آن موضع بندد، ساکن شود

Zugriffe: 3524