امام جعفر صادق (ع) : در وسائل الشیعه از ایشان روایت شده هر کس سوره  (عم یتسائلون) را هر روز بخواند سال او به سر نیاید مگر آن که زیارت کند بیت

Zugriffe: 4983