یامبر اکرم (ص) فرمود شیطان بگریزد از خانه‌ای که در آنجا (سوره البقره) خوانند و فرمود: آموختن و خواندن این سوره خیر و برکت است و فرمودند: هر که سوره البقره را شب بخواندسه شب شیطان در آن خانه نیاید و امام جعفر صادق(ع) فرمود: اگر این سوره را هفت بار بر موضوع یا دیوانه خوانند یا بنویسند و برگردنش بندد شفا یابد.

Zugriffe: 4416