اگر خواهی کسی را از خود دور گردانی مه مرتبه سوره (الکوثر) را بخوان و به جانب او بدم به اختیار خود برود.

Zugriffe: 7217