امام جعفر صادق (ع): در تفسیر برهان روایت کرده: هر که سوره (اصحاب کهف ) را بنویسد و در شیشه‌ای که سر و تنگ باشد و بگذارد و در منزلش نگاه دارد او و اهل او از فقر و اذیت مردم ایمن گردند.

Zugriffe: 4888