پیامبر اکرم (ص) : در مجمع البیان فرمودند: کسی که در روز جمعه سوره (اصحاب کهف) را قرائت کند آمرزیده شود گناهان او تا جمعه دیگر و به او نوری عطا شود که برسد تا به آسمان و نگاهدارد  خدا او را از فتنه دجال.

Zugriffe: 3805