امام محمد باقر (ع): در مکارم الاخلاق روایت است هر گاه تو را علتی باشد که بر نفس خود از آن مرض بترسی بخوان سوره (انعام) را، به تو نمی رسد از آن علت مکروهی.

Zugriffe: 4778