گویند به جهت رفع کرم و ملخ (آیه‌الکرسی) را بنویسند و بر چهار گوشه باغ فرو برند مفید است.

Zugriffe: 3332