گویند در شدائد و سختی‌ها و در مهمات عظیمه قرائت (آیه‌الکرسی) دوازده مرتبه نافع است و تخلف ندارد.

Zugriffe: 6265