قطعات آموزشی مقام نهاوند


Maqamat : Shahat Mohammad Anwar
Maqamat : Mostfa Ismaiel
Maqamat : Motawali Abdolal
Maqamat : Amad Basuoni
Maqamat : Sedigh Minshawi

 

 

ردیفعنواندانلود
1 مقام بیات دانلود
2 مقام بیات دانلود
3 مقام بیات دانلود
4 مقام بیات دانلود
5 مقام بیات دانلود
6 مقام بیات دانلود
7 مقام حجاز دانلود
8 مقام حجاز دانلود
9 مقام حجاز دانلود
10 مقام حجاز دانلود
11 مقام رست دانلود
12 مقام رست دانلود
13 مقام رست دانلود
14 مقام رست دانلود
15 مقام رست دانلود
16 مقام رست دانلود
17 مقام سه گاه دانلود
18 مقام سه گاه دانلود
19 مقام سه گاه دانلود
20 مقام سه گاه دانلود

 

 

 

ردیفعنواندانلود
21 مقام سه گاه دانلود
22 مقام سه گاه دانلود
23 مقام سه گاه دانلود
24 مقام سه گاه دانلود
25 مقام صبا دانلود
26 مقام صبا دانلود
27 مقام صبا دانلود
28 مقام صبا دانلود
29 مقام صبا دانلود
30 مقام صبا دانلود
31 مقام صبا دانلود
32 مقام صبا دانلود
33 مقام صبا دانلود
34 مقام صبا دانلود
35 مقام عجم دانلود
36 مقام عجم دانلود
37 مقام عجم دانلود
38 مقام عجم دانلود
39 مقام عجم دانلود
40 مقام نهاوند دانلود

 

ردیفعنواندانلود
41 مقام نهاوند دانلود
42 مقام نهاوند دانلود
43 مقام نهاوند دانلود

 

آموزش نغمات قرآني

ردیف

موضوع

اجرا
(WMA)

حجم
(MB)

1 آموزش الحان 5.19
2 صبا 4.63
3 نهاوند 4.89
4 بيات 5.34
5 سه گام - تقسيمات قرائات 5.00
6 حجاز - نغمات ايراني 5.09
7 راست 4.88

 آشنایی با مقامات موسیقی قرائت   آموزش دستگاه های قرآنی آموزش داوری تجوید آموزش داوری صوت آموزش داوری لحن آموزش داوری وقف و ابتدا آشنائی با مقامات آموزش اختلاف قرائت  Koranunterricht( maqamat) - آموزش صوت و لحن قرآن  بیات سه گاه حجاز نهاوند صبا چهارگاه maqam bayati-lernen-quran maqmat-maqam-nahawand

Zugriffe: 54655