خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 5867
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 5162
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 4090
آیه به جهت زیادی رزق 7876
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 6923
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 6748
خواص هفت آیه پر فضیلت 9804
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 8300
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 13774
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 5905
آیه جهت فرزند پسر 4676
آیه جهت بی خوابی طفل 4123
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 4680
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 6091
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 5951
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 9158
جهت محفوظ ماندن بنا 3969
آیه به جهت محبت و دوستی 23092
آیه جهت عزیز و محترم شدن 8465
آیه جهت برآمدن هر حاجت 8711
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 8787
آیه جهت بیدار شدن از خواب 7390
آیه جهت بلند شدن از مجلس 3685
آیه جهت بستن زبان دشمن 7303
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 7451
آیه جهت فراری دادن دشمن 16167
آیه جهت آشتی نمودن 14174
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 4685
آیاتی جهت فروش متاع 21905
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 9341
آیه جهت ترسیدن در شبها 4199
آیه جهت ترس از عقرب 3434
آیه جهت نجات از زندان 3381
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 4855
آیه به جهت دفع حمله سگ 18174
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 11772
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 4124
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 3201
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 6169
آیه‌ای برای صحت 4073
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 4976
آیاتی برای شفای بیمار 6756
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 4558
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 4186
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 3750
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 4193
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 18607
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 4756
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 27602
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 6564
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 56109
Anzeige #