آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 3897
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 11898
درس 2 - حروف بی صدا2. 8921
درس 3 حروف صدا دار 6715
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 9465
درس 5 حرف تعریف نکر ه 7079
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 10780
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 9106
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 6970
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 6210
درس 10 جدول ضمایر ملکی 11742
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 6361
درس 12 ضمایر انعکاسی 7637
درس 13 ضمایر اشاره 5079
درس 14 جدول ضمایر شخصی 4768
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 4755
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 5005
درس 17 افعال کمکی 8388
درس 18 افعال ضعیف و قوی 5713
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 12087
درس 20- افعال لازم و متعدی 8516
درس 21 زمان حال ساده 5891
درس 22 زمان گذشته 8604
دزس 23 زمان حال کامل 7179
درس 24 زمان آینده 5693
درس 25 پرسشی کردن جملات 5627
درس 26 منفی کردن جملات 6869
درس 27 جملات امری 5243
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 16640
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 4291
درس 30 ملیت و محل سکونت 4548
درس31 مکان 3860
درس 32 مثصد 3650
درس 33 لطفا Bitte 3870
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3595
درس 35 اسامی مرکب 3771
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3694
درس 37 دوست داشتن 3888
درس 38 بیان خواسته ها 3977
درس 39 آنجا و آنجا هست 3785
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 12397
درس 41 کاربرد واژه ی doch 4669
درس 42 ابزار نیاز 3820
درس 43 حالت جمع اسامی 3865
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 5799
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 7619
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 3973
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 4506
درس 48 نوشتن رزومه کاری 4778
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 17012
درس 50 جایگاه قید زمان 6407
درس 51 بیان تاریخ 5839
درس 52 موافقت و مخالفت 5370
Anzeige #